Piedāvājm apgūt šādas studiju programmas:Psiholoģijas bakalaura studiju programma; Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programma;
Psiholoģijas doktora studiju programma

Psiholoģijas bakalaura programma sniedz bāzes izglītību psiholoģijā, un tā ir pirmais solis psihologa kvalifikācijas iegūšanai!

LU piedāvā jaunu, Psihologu likumam atbilstošu psihologu izglītības modeli, kas paredz, ka psihologa kvalifikāciju var iegūt pēc 3 gadu psiholoģijas bakalaura un 2 gadu psiholoģijas profesionālā maģistra programmu apguves.

Psiholoģijas bakalaura studiju programma dod iespēju studentiem iegūt akadēmisko pamatizglītību psiholoģijā, nodrošina iespēju apgūt psiholoģijas zinātnes un tās dažādo starpnozaru aspektu teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un prasmes, veicina analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas, sociāli komunikatīvās prasmes un pilnveido prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus.

Svarīgi! Psiholoģijas studentiem mācības sākas jau augusta beigās, kad pirmā kursa studentus aicināsim uz sociālo prasmju treniņiem!

Profesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem:

  • klīniskā psiholoģija
  • izglītības psiholoģija
  • organizāciju psiholoģija
  • juridiskā psiholoģija

Maģistrantūras programmas uzdevumi:

  1. nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām;
  2. sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes;
  3. veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju;
  4. veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas;
  5. sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem;
  6. veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu.

Dalīties