Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.06.2015

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija vienā no šīm specializācijām:

  • klīniskā psiholoģija
  • izglītības psiholoģija
  • organizāciju psiholoģija
  • juridiskā psiholoģija

Studiju programmas forma: pilna laika klātiene, nodarbības notiek piektdienās un sestdienās 8:30-18:00.

Programmas varianti:

Divi gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes studijās 80 kredītpunktu apmērā: tiek uzņemti studenti ar otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā (augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā vai psiholoģijas bakalaura izglītība ar profesionālo kvalifikāciju).

Trīs gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās 120 kredītpunktu apmērā: tiek uzņemti studenti ar sociālo zinātņu grādu psiholoģijā. Studiju programmas pirmajā gadā tiek piedāvāti profesionālie kursi psiholoģijā, kuri nav iekļauti akadēmiskajā bakalaura programmā.

Programmas mērķis ir sagatavot akadēmiski izglītotus speciālistus psiholoģijas zinātnē ar padziļinātām zināšanām psiholoģijas teorijās, prasmēm dažādu pētniecības metožu lietošanā un konsultēšanā, kā arī prasmēm kritiski analizēt un novērtēt zinātnisko virzību mūsdienu psiholoģijas zinātnē pasaules mēroga kontekstā.

Studiju programmas akreditācijas termiņš: 2019. gada 19. maijs

Uzņemšana notiek konkursa kārtībā atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

Vidējā svērtā atzīme bakalaura programmā -50%

Svešvalodas pārbaude – zinātniska teksta kopsavilkuma tulkojums ar vārdnīcas palīdzību angļu vai vācu valodā – 25%

Pārrunas – 25%

Tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju: 2013./2014. akadēmiskā gada LU Psiholoģijas profesionālā bakalaura, Psiholoģijas bakalaura studiju programmas absolventiem, kuriem bakalaura darba vērtējums ir 9 (teicami) vai 10 (izcili) un vidējā svērtā atzīme pamatstudijās nav zemāka par 8.

Iesniedzamie dokumenti: CV, izglītības dokumentu kopijas, eseja par apakšnozares izvēli, kvīts par reģistrācijas maksu.

Plānotā studiju maksa: 2000 Euro gadā, programmas kopējās izmaksas – 6000 Euro 3-gadīgajā programmā, 4000 Euro – divgadīgajā programmā.

Budžeta vietas divgadīgajā programmā - 8, trīsgadīgajā programmā – 4.

Darba iespējas: maģistra grāds psiholoģijā dod tiesības veikt patstāvīgu psihologa darbu atbilstoši specializācijai izglītības iestādēs, medicīnas iestādēs, krīžu un psiholoģiskās palīdzības centros vai dažādās organizācijās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā Latvijā vai citu valstu augstskolās.

Studiju programmas saturs:

A daļa – obligātie kursi: psiholoģiskā konsultēšana, psiholoģiskā izpēte, psihoterapijas teorijas un metodes, sociālā izziņa, profesionālā ētika, psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija.

B1 daļakursi specializācijā:

Klīniskā psiholoģija: attīstības psiholoģija, psihiatrija, neiropsiholoģija, krīžu un vardarbības psiholoģija, psihoterapijas teorijas un metodes (psihodinamiskā un kognitīvi biheiviorālā psihoterapija), ģimenes psihoterapija, prakse.

Izglītības psiholoģija: attīstības psiholoģija, bērnu attīstības traucējumi, psiholoģiskā palīdzība bērniem ar mācību grūtībām, krīžu un vardarbības psiholoģija, ģimenes psihoterapija, bērnu psihoterapija, prakse.

Organizāciju psiholoģija: personālvadības psiholoģija, konfliktu risināšana, personības un sociālā psiholoģija, organizāciju psiholoģijas teorijas un metodes, organizāciju attīstība, prakse.

Juridiskā psiholoģija: psihiatrija un psihopatoloģija, psiholoģiskā tiesu ekspertīze, policijas darba un izmeklēšanas psiholoģija, kriminālās uzvedības un vardarbības psiholoģija, procesuālās tiesības, tiesibu aizsardzibas iestades, prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana klīnikās, prakse psiholoģiskā izpēte un konsultēšana juridiskās jomas iestādēs.

B2 daļa – izvēles kursi: psihodrāma, eksistenciālā psihoterapija, ģimenes sistēmu terapija, fokusētā problēmu risināšanas psihoterapija, depresijas izpēte un novēršana, testu adaptācija un standartizācija, projektīvās metodikas personības izpētē, standartizētās aptaujas personības izpētē, bērna emocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā palīdzība, treniņu vadīšana organizācijās, inženierpsiholoģija, relaksācija, vizualizācija un apzinātība, biznesa psiholoģija, mediacijas psihologija, Kriminālās uzvedības korekcija un likumpārkāpēju resocializācija, psihologa darbs bāriņtiesā, tiesu psihiatriskā ekspertīze.