ESF finansētais projekts "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001, 4 aktivitāte.     Projekts tiek realizēts ESF apakšaktivitātes 1.2.2.4.1. "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana" ietvaros. Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs (turpmāk VISC), vadītājs Guntis Vasiļevskis, projekta vadītāja p.i. Mudīte Reigase.
Projekta 4. aktivitātes īstenotājs: Latvijas Universitāte.
Projekta 4. aktivitātes īstenošanas laiks: 2011.gada 20.jūnijs - 2013.gada 30.septembris.
Projekta 4. aktivitātes finansējuma apmērs: 103 972 Ls. Projekta 4. aktivitātes vadības kontaktpersonas:
 • projekta zinātniskā vadītāja: Malgožata Raščevska. tel. 29910681, e-pasts malgozata.rascevska@lu.lv
 • projekta zinātniskā asistente: Galina Kaņējeva, tel.29100993, e-pasts: galina.kanejeva@lu.lv
 • projekta darba apakšgrupu vadītāji: Malgožata Raščevska, Baiba Martinsone, Ilze Damberga, Inga Skreitule-Pikše, Ingūna Grišķēvica, Aleksandrs Koļesovs, Ieva Bite. Pavisam projektā jau strādā 36 darbinieki.
Valsts izglītības satura centrs (turpmāk VISC) un Valsts izglītības attīstības aģentūra 2011.gada 4.janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" īstenošanas uzsākšanu. Savukārt VISC 2011. gada 20. jūnijā parakstīja vienošanos ar LU par šī projekta 4. aktivitātes realizēšanu. Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību -85% un Latvijas valsts -15%. Projekta mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Lai īstenotu šo mērķi, projekta laikā paredzēts:
 • izveidot speciālās izglītības laboratorijas un nodrošināt to darbību Latvijas augstskolās, kurās ir pieredze speciālās izglītības jautājumu zinātniskā izpētē un pedagogu sagatavošanā, lai nodrošinātu projekta rezultātu zinātnisko pamatotību;
 • pilnveidot izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem attīstības, spēju un veselības stāvokļa vienotu novērtēšanas metodiku un tās izmantošanu pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā;
 • paaugstināt pedagoģiski medicīnisko komisiju darbinieku un izglītības iestāžu pedagogu, kuri strādā ar izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālo kapacitāti;
 • izveidot republikas pilsētās iekļaujošas izglītības atbalsta centrus, lai nodrošinātu konsultatīvu atbalstu novadu pedagoģiski medicīniskām komisijām un logopēda, psihologa un speciālā pedagoga atbalstu izglītības iestādēm un veicinātu iekļaujošas izglītības vides veidošanu;
 • izstrādāt mācību līdzekļus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, un metodiskos materiālus pedagogiem;
 • paaugstināt sabiedrības izpratni par iekļaujošas izglītības nozīmi.
Kontaktpersona: projekta vadītāja p.i. Mudīte Reigase, tālrunis 67212240, e-pasts:mudite.reigase@visc.gov.lv,LU projekta 4.aktivitātes vadītāja - prof. Malgožata Raščevska, tālrunis 67034018, e-pasts:malgozata.rascevska@lu.lv Realizējot projekta 4. aktivitāti tiks sasniegti šādi rezultāti:
 1. Piecu pētniecības projektu izstrāde: psiholoģisko mērījumu instrumentu WISC-IV, ABAS-II, CBC validācija klīniskās grupās un LMST-I un DIBELS standartizācija un validizācija Latvijas skolēnu izlasē.
 2. WISC-IV, ABAS-II, CBC testu validācija 3 klīniskās grupās (bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, bērniem ar mācīšanās grūtībām/traucējumiem, bērniem ar AHDH), atbilstoši izstrādātajam projektam, un rezultātu apkopojums šo testu interpretācijas rokasgrāmatās;
 3. Agrīnas lasītprasmes novērtēšanas metodes - DIBELS standartizācija un validizācija Latvijā longitudināla pētījuma ietvaros skolēnam vecumā no 6 līdz 9 gadi.
 4. Latviešu valodas un Matemātikas sasnieguma testu (LMST-I) normu paplašināšana un validizācija vecuma grupās no 6 līdz 12 gadiem un rokasgrāmatas izstrāde.
 5. WISC-IV, ABAS-II, Ahenbaha CBC, DIBELS, LMST-I testu lietošanas mācību kursu programmu un kursu materiālu izstrāde.
 6. WISC-IV, ABAS-II, Ahenbaha CBC, DIBELS, LMST-I testu mācību kursu realizācija 50 izglītības un klīniskajiem psihologiem, ieskaitot supervīziju testa lietošanā un rezultātu interpretācijā;
 7. Visu testu (WISC-IV, ABAS-II, CBC, LMST-II, DIBELS) validācijas pētījumu rezultātu 5 zinātnisko rakstu sagatavošana un iesniegšana publicēšanai starptautiski recenzējamos izdevumos.
Pašlaik ir sasniegts 1. rezultāts (skat. WISC-IVABAS-IICBC, LMST-II, DIBELS validizācijas un/vai standartizācijas pētījumu projektus) un realizēti uzdevumi, kas virza uz 2. un 3. punktā minēto rezultātu sasniegšanu. Materiālu sagatavoja: prof. Malgožata Raščevska