Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Psiholoģija – bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.06.2015

Iegūstamais grāds: sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.

Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 120 kredītpunkti.

Studiju programmas akreditācijas termiņš: 2019. gada 19. maijs.

Psiholoģijas studiju virziena akreditācijas termiņš: 2019.gada 16.maijs.

Nodarbību plānojums: PLK - darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma, NLK - ceturtdienās un sestdienās no 8:30 līdz 18:00.

Katrā studiju semestrī nodarbību plānojums atšķiras. 2013./2014. gada pavasara semestra nodarbību saraksti atrodami šeit: PLK nodarbību saraksts , NLK nodarbību saraksts.

Studiju programmas ilgums: PLK - 6 semestri (3 gadi), NLK - 7 semestri (3,5 gadi).

Plānotā studiju maksa (pilna programmas apguve): PLK - 6000 Euro, NLK – 5250 Euro.

Plānotā studiju maksa (1. studiju gadā): PLK - 2000 Euro, NLK - 1500 Euro.

Katru gadu studiju programmas ietvaros tiek piedāvātas 7-10 budžeta vietas. Maksas vietu skaits ir neierobežots.

Psiholoģijas bakalaura studiju programmers mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt akadēmisko pamatizglītību psiholoģijā, nodrošināt iespēju studējošiem apgūt teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un prasmes, veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus. Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas tālākām psiholoģijas studijām kā Latvijā, tā arī ārvalstīs.

 

Starptautiskās ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt Konstances Universitātē Vācijā, Groningenas Universitātē Nīderlandē, Mikolas Romeris universitātē Lietuvā un Rietumzviedrijas Universitātē Zviedrijā. Sadarbības augstskolu tīkls tiek arvien paplašināts.

 

Darba iespējas: absolventiem iespējams strādāt dažādās organizācijās kā personāla atlases speciālistu asistentiem, veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt studijas trīsgadīgajā Psiholoģijas maģistra studiju programmā, kā arī turpināt studijas maģistra studiju programmā citās zinātņu apakšnozarēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Uzņemšanas prasības:

·          Vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (4 x 100 = 400)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1,2 x 100 = 120) + lasīšana (1,2 x 100 = 120) + runāšana (1,2 x 100 = 120) + valodas lietojums (1,2 x 100 = 120) + rakstīšana (1,2 x 100 = 120)).

·         Vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. variants: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (30 x 10 = 300) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada vidējā atzīme (20 x 10 = 200).

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences psiholoģijas sekcijas 1. – 3. pakāpes laureātiem 2013. un 2014. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem psiholoģijā 2014. gadā.

Studiju programmas saturs:

1) Obligātā daļa (A daļa):

Ø  universitātes pamatstudiju moduļa kursi, kuru ietvaros studenti paplašina akadēmisko redzesloku, iegūst priekšstatu par zinātnes mūsdienu attīstības tendencēm, problēmām un teorijām (filozofija, socioloģija, ekonomikas pamati),

Ø  psiholoģijas pamatstudiju kursi, kuru apguve nodrošina pēctecīgu psiholoģijas zinātnes pamatu, zinātnes attīstības likumsakarību, dažādu nozaru teoriju un pētnieciskā darba pamatprincipu un metodoloģijas apguvi (psiholoģijas pamati, attīstības psiholoģija, personības psiholoģija, sociālā psiholoģija, kognitīvā psiholoģija, metodoloģija, izpētes metodes, patopsiholoģija, eksperimentālā psiholoģija u.c.),

Ø  bakalaura darbs, kuru studenti izstrādā pēdējā studiju gada laikā, veicot teorijas analīzi, pētījumu, pētījumu datu apstrādi, analīzi un interpretāciju.

2) Obligātās izvēles daļa (B daļa), ko veido dažādu psiholoģijas apakšnozaru kursi. Šo kursu ietvaros studenti pārsvarā padziļina zināšanas dažādās psiholoģijas zinātnes apakšnozarēs (ģimenes psiholoģija, vides psiholoģija, veselības psiholoģija, psihofizioloģija, juridiskā psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija u.c.), kā arī izstrādā teorētisku zinātniski pētniecisko darbu – kursa darbu.

3) Brīvās izvēles (C daļa) ietver dažādus izvēles kursus pēc studentu interesēm.

Studiju programmas plāni atrodami šeit: PLK plāns un NLK plāns.

Mācību metodes: (1) lekcijas un semināri (diskusijas, grupu darbi, lomu spēles, psiholoģiskie treniņi) (2) patstāvīgie darbi – referāti, esejas, novērojumu veikšana un analīze, interviju ievākšana un analīze, prezentāciju sagatavošana u.c.; (3) pētījuma projektu izstrādes un prezentācijas; (4) zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un aizstāvēšana.

Svarīgi! Psiholoģijas studentiem mācības sākas jau augusta beigās, kad pirmā kursa studentus aicināsim uz sociālo prasmju treniņiem!

 

 

KĀ IZVĒLĒTIES STARP PSIHOLOĢIJAS BAKALAURA UN PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJĀM?

 

Psiholoģijas bakalaura studijas ir pamatstudijas psiholoģijā, kas ilgst 3 vai 3,5 gadus, to beidzot tiek iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.  Tas ļauj strādāt dažādās organizācijās kā personāla atlases speciālistu asistentiem, veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs, kā arī ļauj darboties jebkurā jomā, kur nepieciešama augstākā izglītība. Bet - tas nedod tiesības stādāt par psihologu!

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studijas ilgst 4 vai 4,5 gadus, tās beidzot tiek iegūts psiholoģijas profesionālā bakalaura grāds un psihologa asistenta kvalifikācija. Tas ļauj strādāt par psihologa asistentu (veikt psiholoģisko izpēti, konsultēt utt. tikai profesionāla psihologa vadībā),paralēli turpinot studijas psiholoģijas profesionālā maģistra programmā

Izvēle ir atkarīga no mērķa :

     Ja Tevi interesē psiholoģija un vēlies iegūt augstāko izglītību (zinātnisko grādu) salīdzinoši īsā laikā, vai arī vēlēsies studijas turpināt ārzemēs vai kādā citā jomā, tad izvēlies psiholoģijas bakalaura studiju programmu.

     Ja jau šobrīd skaidri zini, ka vēlies savu nākotni saistīt ar psihologa darbu un plāno arī studēt maģistrantūrā Latvijā vai ārzemēs – izvēlies profesionālā psiholoģijas bakalaura programmu.

     Ja intereses mainās, studiju laikā ir iespējams arī pāriet no vienas bakalaura programmas uz otru.

     Pārnākot no citas augstākās izglītības iestādes vai studiju programmas,  studējošiem tiek atzīti līdzvērtīgie kursi.

 

Ja vēlies strādāt par psihologu, kopumā ir vajadzīga 6 gadu izglītība!

Tāpēc pēc bakalaura studiju beigšanas ir nepieciešamas arī profesionālā maģistra studijas, kas sniedz psihologa kvalifikāciju.

To var realizēt divos veidos:

- pēc profesionālā bakalaura programmas beigšanas – divu gadu maģistra studijas  (4+2 gadi)

- pēc bakalaura studiju beigšanas - 3 gadu  maģistra studijas, kur pirmā gada laikā tiks apgūti profesionālās specializācijas kursi (3+3 gadi).

Izvēles shēma.

Informāciju sagatavoja studiju programmas direktore doc. Anika Miltuze (anika.miltuze@lu.lv) tel.67034018