Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Psiholoģija – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.06.2015

Iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija 

Studiju programmas direktors: doc. Anda Upmane
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 160 kredītpunkti
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 2019. gada 19. maijs

Psiholoģijas studiju virziena akreditācijas termiņš: 2019.gada 16.maijs


Studiju programmas formas: 
      PLK (Pilna laika klātiene) - darba dienās, galvenokārt no 8:30 - 18:00 atkarībā no konkrētās dienas nodarbību plānojuma, 
      NLK (Nepilna laika klātiene) - ceturtdienās un sestdienās no plkst. 8.30 – 18.00 

Katrā studiju semestrī nodarbību plānojums atšķiras. 2013./2014. gada pavasara semestra nodarbību saraksti atrodami šeit: PLK nodarbību saraksts, NLK nodarbību saraksts.

Plānotā studiju maksa (pilna programmas apguve):

PLK - 8000 Euro, NLK – 6750 Euro

Plānotā studiju maksa (1. studiju gadā):

PLK - 2000 Euro, NLK - 1500 Euro

Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem iegūt akadēmisku pamatizglītību psiholoģijā, apgūt prasmes un iemaņas psihologa asistenta profesionālai darbībai psihologa vadībā.

Studiju programmas saturs:

1) Obligātā daļa (A daļa), kas ietver studiju kursus 94 kr.p. apmērā. Obligātajā daļā iekļauti

·         Nozares teorētiskie pamatkursi  un informācijas tehnoloģiju kursi, kuru apguve nodrošina pēctecīgu psiholoģijas zinātnes pamatu, zinātnes attīstības likumsakarību, dažādu nozaru teoriju un pētnieciskā darba pamatprincipu un metodoloģijas apguvi. Piemēram, personības, attīstības, sociālā psiholoģa, psihes bioloģiskie pamati, psiholoģijas vēsture, patopsiholoģija, matemātiskā statistika u.c.

·         Vispārizglītojošie studiju kursi, kur LU pamatstudiju moduļa un uzņēmējdarbības moduļa ietvaros apgūstot citu zinātņu nozaru kursus, studenti iegūst priekšstatu par zinātnes un uzņēmējdarbības mūsdienu attīstības tendencēm, problēmām un teorijām, kā arī šajā sadaļā ir kursi, kas attīsta sociālās un komunikatīvās pamatiemaņas.

·         Prakse ārpus augstskolas studiju procesā tiek veikta pieredzējušu psihologu pārraudzībā dažādās psihologa profesionālās darbības vidēs. Pirmajā gadā prakse ir orientēta uz sociāli – komunikatīvo iemaņu apguvi un treniņu ārpus augstskolas, trešajā kursā praksē tiek trenētas psiholoģiskās izpētes un psiholoģiskās novērtēšanas prasmes, ceturtajā kursā rudens semestrī studenti praksē apgūst skolas psihologa asistenta darba pamatiemaņas un trenē grupu vadīšanas prasmes. Pēdējā studiju semestrī studenti pēc izvēles iepazīstas ar psihologa darbu klīnikās vai organizācijās. Prakses neatņemama sastāvdaļa ir regulāras supervīzijas, ko nodrošina nodaļas mācībspēki ar lielu praktiskā darba pieredzi, kas paralēli darbam LU strādā arī klīnikās vai organizācijās.

·         Bakalaura darbs tiek izstrādāts pēdējā studiju gada laikā, veicot teorijas analīzi, pētījumu, pētījuma datu apstrādi, analīzi un interpretāciju.

2) Obligātās izvēles daļa (B daļa), kur no studiju programmā piedāvātajiem profesionālās specializācijas kursiem studentiem ir jāizvēlas kursi 60 kr.p. apjomā, piemēram, psiholoģiskā konsultēšana, psihosomatika, veselības psiholoģija, grupu vadīšanas metodes, psihodiagnostika u.c. Tāpat šo kursu sastāvdaļa ir 3 studiju darbi – kursa darbs I, II, III.

3) Brīvās izvēles (C daļa) ietver kursus 6 kr.p. apjomā un paredz studenta personiskajām interesēm atbilstošas studijas jebkurā citā studiju jomā LU ietvaros.

Starptautiskās ERASMUS programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt Konstances Universitātē Vācijā, Groningenas Universitātē Nīderlandē, Mikolas Romeris universitātē Lietuvā un Rietumzviedrijas Universitātē Zviedrijā.Sadarbības augstskolu tīkls tiek arvien paplašināts.

Studiju programmas plāns pilna laika studijām atrodams šeit.fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/psihologija/dokumenti/studiju_plans_majas_lapai_prof_PLK.doc

Studiju programmas plāns nepilna laika studijām atrodams šeit.

Darba iespējas: var strādāt par psihologa palīgu (asistentu) kā arī dažādās ar psiholoģisko un sociālo palīdzību saistītās iestādēs, personāla atlasē u.c.

Studiju programmas apguve ir tikai pirmais etaps psihologa kvalifikācijas ieguvē, tāpēc absolventiem iespējamas tālākas  studijas Psiholoģijas profesionālā maģistra programmā, studiju laiks – 2 gadi. Var turpināt studijas maģistra studiju programmā citās zinātņu   apakšnozarēs, kā arī ārvalstīs.

Uzzini par mūsu absolventu profesionālo darbību un karjeru:

 

Uzņemšanas prasības:

  •   vērtējuma aprēķināšanas formulas 1. variants: CE latviešu valodā un literatūrā līdz 2011. gadam vai CE latviešu valodā no 2012. gada (rakstīšana vai tekstveide (4 x 100 = 400)) + CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (klausīšanās (1,2 x 100 = 120) + lasīšana (1,2 x 100 = 120) + runāšana (1,2 x 100 = 120) + valodas lietojums (1,2 x 100 = 120) + rakstīšana (1,2 x 100 = 120));

·         vērtējuma aprēķināšanas formulas 2. variants: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā (30 x 10 = 300) + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā (50 x 10 = 500) + vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada vidējā atzīme (20 x 10 = 200);

Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātniskās konferences psiholoģijas sekcijas 1. – 3. pakāpes laureātiem 2013. un 2014. gadā; LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu autoriem psiholoģijā 2014. gadā;

Mācību metodes: (1) lekcijas un semināri (diskusijas, grupu darbi, lomu spēles, psiholoģiskie treniņi) (2) patstāvīgie darbi – referāti, esejas, novērojumu veikšana un analīze, interviju ievākšana un analīze, prezentāciju sagatavošana u.c.; (3) pētījuma projektu izstrādes un prezentācijas; (4) zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un aizstāvēšana (5) prakses – apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču nostiprināšana praktiskā vidē.

Svarīgi! Psiholoģijas studentiem mācības sākas jau augusta beigās, kad pirmā kursa studentus aicināsim uz sociālo prasmju treniņiem!

 

KĀ IZVĒLĒTIES STARP PSIHOLOĢIJAS BAKALAURA UN PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJĀM?

 

Psiholoģijas bakalaura studijas ir pamatstudijas psiholoģijā, kas ilgst 3 vai 3,5 gadus, to beidzot tiek iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.  Tas ļauj strādāt dažādās organizācijās kā personāla atlases speciālistu asistentiem, veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs, kā arī ļauj darboties jebkurā jomā, kur nepieciešama augstākā izglītība. Bet - tas nedod tiesības stādāt par psihologu!

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studijas ilgst 4 vai 4,5 gadus, tās beidzot tiek iegūts psiholoģijas profesionālā bakalaura grāds un psihologa asistenta kvalifikācija. Tas ļauj strādāt par psihologa asistentu (veikt psiholoģisko izpēti, konsultēt utt. tikai profesionāla psihologa vadībā),paralēli turpinot studijas psiholoģijas profesionālā maģistra programmā

Izvēle ir atkarīga no mērķa :

•     Ja Tevi interesē psiholoģija un vēlies iegūt augstāko izglītību (zinātnisko grādu) salīdzinoši īsā laikā, vai arī vēlēsies studijas turpināt ārzemēs vai kādā citā jomā, tad izvēlies psiholoģijas bakalaura studiju programmu.

•     Ja jau šobrīd skaidri zini, ka vēlies savu nākotni saistīt ar psihologa darbu un plāno arī studēt maģistrantūrā Latvijā vai ārzemēs – izvēlies profesionālā psiholoģijas bakalaura programmu.

•     Ja intereses mainās, studiju laikā ir iespējams arī pāriet no vienas bakalaura programmas uz otru.

•     Pārnākot no citas augstākās izglītības iestādes vai studiju programmas,  studējošiem tiek atzīti līdzvērtīgie kursi.

 

Ja vēlies strādāt par psihologu, kopumā ir vajadzīga 6 gadu izglītība!

Tāpēc pēc bakalaura studiju beigšanas ir nepieciešamas arī profesionālā maģistra studijas, kas sniedz psihologa kvalifikāciju.

To var realizēt divos veidos:

- pēc profesionālā bakalaura programmas beigšanas – divu gadu maģistra studijas  (4+2 gadi)

- pēc bakalaura studiju beigšanas - 3 gadu  maģistra studijas, kur pirmā gada laikā tiks apgūti profesionālās specializācijas kursi (3+3 gadi).

 

Izvēles shēma.

 

Informāciju sagatavoja studiju programmas direktore doc. Anda Upmane (anda.upmane@lu.lv) tel.67034018