Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Psiholoģijas doktora studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.07.2016

 

Psiholoģijas pētniecībā ļoti ieinteresētie!

 

Psiholoģijas maģistra programmas absolventi un/vai strādājošie psihologi tiek aicināti stāties doktorantūrā!

 

 

Pieteikšanās Psiholoģijas doktorantūras studijām 2016.gadā notiek no 15. līdz 19. augustam plkst. 8.30 – 12.30 un 13.00- 17.00 Akadēmiskajā departamentā, Raiņa bulv. 19, 243. kab.

Starptautiskā novērtēšanā programma ir ieguvusi visaugstāko vērtējumu un ir akreditēta līdz 2019. gadam. Visi doktoranti, kas beiguši mūsu doktorantūras programmu, ir arī sekmīgi aizstāvējuši disertācijas Promocijas padomē.

Kopš 2016. gada Psiholoģijas nodaļā sāka strādāt jauna moderna pētniecības laboratorija Kalpaka bulvārī 4.

 

Svarīgi datumi!

  • Informatīva konsultācija 2. augustā plkst. 14.00 Kalpaka bulv. 4, 3. stāvā 309. telpā, interesenti tiks iepazīstināti ar Psiholoģijas nodaļas jaunajā pētniecības centrā un tās vairākām eksperimentālo pētījumu iekārtām.
  • Iestājpārbaudījums 6. septembrī plkst. 9.00 Kalpaka bulv. 4, 3. stāvā 309. telpā.

·         Rezultātu paziņošana līdz 23. septembrim.

·         Reģistrēšanās no 26. līdz 30. septembrim.

 

Studijas notiks: Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas pētniecības centrā Kalpaka bulv. 4, 3. stāvā 309. telpā
Iegūstamais grāds: Dr.psyh.
Studiju programmas direktors: prof. Malgožata Raščevska
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 144
Studiju programmas akreditācijas termiņš: 16.05.2019.
Studiju programmas forma: PLK (pilna laika klātiene) vai NLK (nepilna laika klātiene)
Studiju programmas ilgums: PLK - 6 semestri (3 gadi) vai NLK – 8 semestri (4 gadi)
Budžeta vietu skaits: 3, paša finansētu vietu skaits nav ierobežots.

Viens students ar vislabāko iestājpārbaudījuma rezultātu saņems arī budžeta stipendiju.

Studiju maksa gadā tiem, kas studē par maksu: EUR 2134, visam studiju periodam: EUR 6402 (PLK); EUR 8536 (NLK)

Psiholoģijas DSP piedāvā studijas šādās psiholoģijas apakšnozarēs:

  • vispārīgā (kognitīvā) psiholoģija;
  • attīstības psiholoģija;
  • sociālā psiholoģija/organizāciju psiholoģija;
  • personības psiholoģija;
  • klīniskā psiholoģija;
  • klīniskā psiholoģija ar novirzienu – kognitīvi biheiviorālā psihoterapija (2016. gadā nebūs uzņemšanas šajā virzienā)

 

Doktorantam ir iespēja pieteikties ne tikai realizēt pētījumu noteiktā psiholoģijas apakšnozarē, bet arī starpnozaru – Psiholoģijas un Izglītības vadības nozaru – doktorantu skolā „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē”.

Iepriekšējā akadēmiskā izglītība: maģistra grāds psiholoģijā vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms. Ja pretendentam nav pamatizglītības psiholoģijā, bet citās sociālās zinātnēs, tad papildus jānokārto pamatkursi psiholoģijas teorijā un pētniecības metodoloģijā.

Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem un bijušās PSRS augstākajās mācību iestādēs iegūtās augstākās izglītības dokumentiem (t.sk. ārsta diplomiem) nepieciešama LR Akadēmiskās informācijas centra izziņa.

Iestājpārbaudījums notiek pārrunu veidā un to organizē Psiholoģijas nozares doktorantūras padome. Iestājpārbaudījumā pretendents īsi prezentē iesniegto pētījuma projektu (izmantojot POWER POINT prezentāciju - līdz 7 min.), atbild uz komisijas uzdotajiem jautājumiem:  

1.       par projekta saturu un par motivāciju studēt doktoranturā.

2.       daži  vispārīga rakstura jautājumi tiek uzdoti angļu valodā, lai pārliecinātos par pretendenta gatavību doktorantūras laikā studēt literatūru un klausīties viesprofesoru lekcijas angļu valodā.

Pārrunu rezultāti un iepriekšējā pretendenta pieredze pētniecībā tiek  vērtēta atbilstosi LU izstrādātajiem vērtēšanas kriterijiem (skat. LU doktorantūras uzņemšanas kritēriju tabulu).

 

Pētījuma projektu  raksta saskaņā ar noteiktu formu un tā tematu saskaņo ar potenciālo vadītāju. Projekta saturs nav jāsaskaņo ar vadītāju, tas jāizstrādā patstāvīgi. Ja potenciālais vadītājs nav sazvanāms atvaļinājuma laikā, tad pirms dokumentu iesniegšanas var sazināties ar prof. M. Raščevsku.

 

Potenciālie vadītāji (kontakti LU mājas lapā):

Vispārīgā, kognitīvā psiholoģija (arī citās psiholoģijas apakšnozares, ja promocijas darba temats ir saistīts ar kognitīvām spējām, intelektu vai oriģinālu testu izstrādi) – prof. M. Raščevska , asoc. prof. A. Koļesovs (testu izstrāde)

Sociālā psiholoģija: prof. I. Austers, prof.Ģ. Dimdiņš, asoc. prof. A. Koļesovs, doc . I. Muzikante

Sociālā /organizāciju psiholoģija: prof. I. Austers,  doc. Muzikante

 Klīniskā psiholoģija:  prof. S. Sebre, asoc. prof. I. Bite, asoc. prof. Baiba Martinsone

Attīstības psiholoģija: prof. S. Sebre, asoc. prof. I. Bite, doc. A. Miltuze, doc.I.Skreitule-Pikše.

 

Kontakti:
Ruta TILGASA, 67034008, Ruta.Tilgasa@lu.lvRuta.Tilgasa@lu.lv, direktore M. Raščevska 29910681 malgozata.rascevska@lu.lv

 

Stājoties doktorantūrā, jāiesniedz šādi dokumenti (informācija no LU mājas lapas ( www.lu.lv/gribustudet/doktorantura/kartiba/pieteiksanas/dokumenti/):

·         Aizpildīta noteikta parauga veidlapa  (Skat. LU mājas lapā);

·         Promocijas darba tēmas pieteikums ; (Skat. LU mājas lapā);

·         Kopā ar iespējamo zinātnisko vadītāju sagatavots un abu personu parakstīts izvēlētā darba pamatojums un iestrāde (3-5 lpp.) jeb pētījuma projekts Psihologiem šīs veidlapas saturam jāatbilst turpmāk norādītai formai „Promocijas pētījuma projekts psiholoģijā” , skat.turpmāk:

·         CurriculumVitae;

·         Akadēmiskās izglītības dokumenta un sekmju lapas kopija (oriģināla uzrādīšana obligāta);

·         Ārvalstīs iegūtās izglītības dokumentiem un bijušās PSRS augstākajās mācību iestādēs iegūtās augstākās izglītības dokumentiem  (t.sk. ārsta diplomiem) nepieciešama  LR Akadēmiskās informācijas centra izziņa (Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga, tālr. 67225155, 67221006);

·         Rekomendācijas studijām doktorantūrā (ja ir) ;

·         Pases kopija (oriģināla uzrādīšana obligāta);

·         Reģistrācijas naudas (EUR 25,-) maksājuma čeks (var saņemt Raiņa bulv. 19,  125.kab.).

·         Viena fotokartīte.

 

 

Promocijas pētījuma projekts psiholoģijā

Pretendenta vārds, uzvārds

 

1. Pētījuma temats – promocijas darba nosaukums (jāsaskaņo ar potenciālo darba vadītāju).

2. Psiholoģijas nozare - jānorāda psiholoģijas nozare, kurā tiks izstrādāts promocijas darbs. LU psiholoģijas doktora programma piedāvā studijas 5 psiholoģijas nozarēs: Vispārīgā (kognitīvā) psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Sociālā (t. sk. organizācijas) psiholoģija, Personības psiholoģija, Klīniskā psiholoģija,

3. Doktorantūras skola – ja darbs tiks izstrādāts Doktorantūras skolas „Indivīdu, grupas un organizācijas attīstība sociālo faktoru ietekmē (darba nosaukums)” ietvaros, tad norādiet to, pamatojiet jūsu temata atbilstību skolas tematikai.

4. Pētījuma aktualitātes, zinātniskās, sociālās un praktiskās nozīmības īss pamatojums – līdz 3 lpp. Īpaši vēlams pamatot šī pētījuma aktualitāti, akcentēt tā iespējamās novatoriskās idejas. Pamatojuma daļā jāsniedz īss pārskats par iepriekšējo pētījumu galvenajām atziņām gan lietoto psiholoģisko terminu izpratnē, gan paredzamo pētāmo sakarību izpratnē, balstoties uz nozīmīgākajām šis jomas publikācijām, kā arī jaunākajiem zinātniskajiem rakstiem recenzējamajos izdevumos. Izklāstot tēmas pamatojumu, tā tekstā ir jāiekļaut atsauces uz literatūru, par kuru tiek veikts pārskats. (Pielikumā vēlams pievienot 2-3 būtiskāko rakstu pilno tekstus). Pamatojumam jābūt loģiskam, labi strukturētam, tādam, kas pārliecina, ka autors labi pārzin pētamo tematu un, kas ved uz izvirzītajiem pētījuma jautājumiem, vai hipotēzi.

5. Hipotēze (-es) vai pētījuma jautājums (-i). Miniet svarīgākās hipotēzes vai pētījuma jautājumus.

6. Metode

·      Pētījuma dalībnieki – norādiet dalībnieku vecuma, dzimuma sastāvu, citus sociāldemogrāfiskos raksturotājus, kopējo dalībnieku skaitu un to sadalījumu pa apakšizlasēm, ja tiek izmantotas vairākas izlases. Raksturojiet dalībnieku atlases principus (ja nepieciešams izlašu pielīdzināšanas principus).

·      Instrumentārijs vai Mērījumi –pētījuma datu ievākšanas metodes. Precīzi norādiet metodes pilno un saīsināto nosaukumu, tās autoru, publikācijas avotu. Latvijā adaptētiem instrumentiem - to autoru. Ja pētījuma ietvaros tiks izstrādāta kāda oriģināla aptauja, tad norādiet, kāda mainīgā lieluma mērīšanai tā tiks izstrādāta. Ja metodes vēl nav apzinātas, tad norādiet vismaz to informāciju, kas jums jau ir pieejama par nepieciešamo metodi.

 Kvalitatīvu pētījumu gadījumā detalizētāk raksturojiet datu ievākšanas metodi, piemēram, intervijas gadījumā, miniet galvenos uzdodamos jautājumus un norādiet, ko ar tiem ir paredzēts izzināt.

·      Procedūra – datu ievākšanas apstākļu raksturojums. Eksperimentāliem pētījumiem raksturojiet manipulāciju ar neatkarīgo mainīgo un citu apstākļu kontroli.

7. Iestrādes promocijas darbā. Rakturojiet kādas iestrādes jau veiktas promocijas darba izstrādē. (piem, bibliogrāfijas sastādīšana, instrumentu aprobācija, pilotpētījumi, u.c.).

8. Izmantotās literatūras saraksts. Norādiet tikai to literatūru, uz kuru ir veiktas atsauces, rakstot projekta 2. un 4 punktu.

9. Projekta iesniegšanas datums, pretendenta paraksts.

10. Potenciālā promocijas darba projekta vadītāja vārds, uzvārds, zinātniskais grāds un paraksts. Projektu izstrādājot, vēlams uzrunāt jau potenciālo darba vadītāju (profesori: M. Raščevska,  S. Sebre, I. Austers, Ģ. Dimdiņš; asoc. profesori: I. Bite, A. Koļesovs, B. Martinsone; doc.: A. Miltuze, I. Muzikante, I.Skreitule-Pikše).

 

Projektu kopumā nav vēlams pārsniegt 6 lapas(ieskaitot literatūras sarakstu). Projekta struktūrā jāietver iepriekš norādītie 10 punkti, vēlams norādītajā secībā.

Ja potenciālais vadītājs nav sazvanāms atvaļinājuma laikā, tad pirms dokumentu iesniegšanas temata vispārīgu akceptu var saņemt pie psiholoģijas doktora studiju programmas direktores prof. M. Raščevska (tālr. 29910681, vai e-pasts: malgozata.rascevska@lu.lv). Citu docētāju e-pasta adreses skat. PPMF mājas lapā

 

Konsultācija pirms iestājpārbaudījumiem: 5. septembrī plkst 14.00, Kalpaka bulv. 4, 3. stāvā 309. telpā

Psiholoģijas doktora studiju programmas direktore -  prof. M. Raščevska

 

Gaidām  jūs LU!

Prof. M. Raščevska